Obowiązki Użytkowników usługi eduroam

  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania sieciowe dokonane po uwierzytelnieniu przy pomocy jego danych uwierzytelniających. W przypadku podejrzenia, że dane uwierzytelniające mogły się dostać w ręce osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie administratora w swojej instytucji macierzystej, w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich korzystających z jego danych uwierzytelniających. Dane kontaktowe administratora są podawane w odpowiednim serwisie internetowym instytucji macierzystej;
  2. Użytkownik powinien dołożyć starań, aby przed wysłaniem danych uwierzytelniających upewnić się, że korzysta z autentycznego zasobu eduroam (zgodnie z zaleceniami swojej instytucji macierzystej);
  3. Użytkownik powinien być świadomy, że fakt gościnnego korzystania z sieci jest odnotowywany w logach systemowych zarówno instytucji udostępniającej zasoby, jak i jego macierzystej instytucji uwierzytelniającej;
  4. Użytkownik musi działać zgodnie z lokalnym prawem i regulaminem sieci komputerowej, z której korzysta;
  5. Użytkownik eduroam może korzystać z gościnnego dostępu wyłącznie na swój własny użytek.

End user obligations

  1. The User is liable for any network actions taken after an authentication with the User's credentials. If there is a suspicion that the credentials may have been compromised and can be used by a third party, the User is required to notify his/her home institution; if this requirement has not been fulfilled, the User remains fully responsible for any damage caused by either actions or negligence of persons using the User's credentials. Contact details are available from the eduroam service page of User's home institution.
  2. The User (following the guidelines of his/her home institution) should use best endeavours to verify the authenticity of the eduroam resource before his/her credentials are submitted.
  3. The User should be aware of the fact that guest usage of eduroam is recorded in system logs of both the service provider and his/her home institution.
  4. The User must act pursuant to provisions of local law and local regulations of the service provider whose network the User is accessing.
  5. The eduroam User is allowed to use guest access exclusively for his/her own needs.

Pełna treść regulaminu usługi eduroam w Polsce dostępna jest pod adresem:
www.eduroam.pl/regulamin